Eredmény(ek) 186 mutatása
Irodalom érettségi

Vörösmarty Mihály – Előszó

A reformkorban Vörösmarty elkötelezte magát a haladás, a „közjó” ügye mellett. 1848-49-ben a legvégsőkig Kossuth mellett állt, a forradalom és a szabadságharc ügyét egyszerre saját, a nemzet és az emberiség tragédiájaként élte meg. Ezt a csapást sohasem tudta kiheverni. Előszó (1851) A Három rege (1845) c. allegorikus verse elé szánta előszónak. Erre utal a cím …

Irodalom érettségi

VÖRÖSMARTY: A VÉN CIGÁNY

A költő utolsó befejezett költeménye. A „megrendült agyú” költő nem egészen világos alkotásának tekintették. Műfaja: rapszódia – szenvedélyes hangú, csapongó, felfokozott lelki tartalmak kifejezésére alkalmas költemény, melyet kötetlen szerkezet, töredezett gondolatiság jellemez. Alapkérdése: mit tehet a költő, mi a művészet szerepe egy olyan korban, amely elvárja a vi- gasznyújtást a vigasztalan helyzetben. S amelyben ugyanakkor …

Irodalom érettségi

Petőfi – a népies költészet jegyében

1842-1844: új irodalmi ízlést honosít meg. Főbb jellemzők: életképszerűség, tömörség, egyszerűség, népdalokhoz való hasonlóság, alakzatok fokozott használata (ellentét, fokozás, halmozás, felkiáltás, ismétlés), az első sor gyakran megegyezik a címmel. Népies helyzetdalok: beleéli magát egy-egy sajátos emberalak helyzetébe, E/1. személyben szólaltatja meg. Pl.: Befordultam a konyhára…, A borozó Életképek: egy-egy kiragadott életdarabot, a nép világából vett …

Irodalom érettségi

Az Őszikék korszak lírája

1860-as évek elején Arany elvállalta a Kisfaludy Társaság elnöki tisztségét→ költői pályája szinte megszakadt. Hivatali munkája, majd akadémiai feladatai kitöltötték idejét. Lírai költeményeket alig írt.1877-ben megvált hivatali tisztségeitől, s újra megszaporodtak a versek. Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe írta ezeket a pillanatnyi benyomásokat. Kései költészete megőrizte művészetének alapvető jellegzetességeit, de új vonásokkal is árnyalódott. Az …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán élete és írói pályája

– 1847. jan. 16 –án született a Nógrád megyei Szklabonyán jómódú kisbirtokos családban – Rimaszombaton a református gimnáziumban, Selmecbányán az evangélikus líceumban, és a pesti egyetemen jogot tanult, bár diplomát nem szerzett – 1871 elején Balassagyarmaton Mauks Mátyás főszolgabíró mellett helyezkedik el esküdtként, majd miután lányába, Ilonába beleszeret, de a szülők ellenzik, „megszökteti” a lányt …

Irodalom érettségi

Az Őszikék balladái

Az Őszikék balladáiban tovább élnek a nagykőrösi balladák motívumai, a kialakított balladai szerkezetek. Megváltoznak azonban a témák: nincs bennük egyetlen történeti sem, de feltűnően gyakran fordul elő bennük meghatározó elemként a bűn és bűnhődés motívuma. Az elbeszélő hangja nem tragikus, hanem megértő, humánus, elégikus. Még inkább háttérbe szorulnak a cselekmény bizonyos mozzanatai, szaggatottá, töredezettebbé válnak …

Irodalom érettségi

Toldi estéje (elbeszélő költemény)

A mű eredete Kisfaludy-társaság (1846. február 7.) népies eposz pályázatára írta Arany a Toldit. 1847-ben elkészítette a Toldi estéjét is, a trilógia befejező részét. A Toldi szerelme csak 1879-ben készült el. A mű alapvető dilemmája: haza és haladás Lajos király és az öreg Toldi párbeszéde kivetített belső vita. A modernizáció és a nemzeti identitás erősítése …

Irodalom érettségi

A dráma megújulása a 19. században: Anton Pavlovics Csehov – Ványa bácsi

A 19. század az orosz irodalom fénykorának tekinthető. Rengeteg tehetséges író lett ismert ebben az időszakban, akik közül az egyik legkiemelkedőbb Anton Pavlovics Csehov. Oroszországban a társadalom feudális megrekedtsége miatt nem volt még erős, művelt polgári osztály. A cári rendszer áttekinthetetlenül bonyolult bürokratizmusa és az ország siralmas helyzete lett a mind erőteljesebben kibontakozó orosz realizmus …

Irodalom érettségi

Petőfi Sándor: A XIX. század költői

A vers 1847 januárjában keletkezett. Ez a vers Petőfi legismertebb ars poeticája. Olyan mű, amely a költő művészi hitvallását, a költészet és a költő feladatát mutatja be.   A vers központi gondolata: Mi a költő feladata? Magyarországon sajátos módon fonódott össze történelem és költészet. A költők kiemelt feladata volt vezetni a népet, segíteni őket uralomra jutni a politikában. “Ha …

Irodalom érettségi

MŰNEMEK, MŰFAJOK

Műnem: Az irodalom három, alapvetőnek tartott kifejezésformájának (líra, epika, dráma) összefoglaló neve. A műnemek meghatározásának leggyakoribb szempontjai: az idősík, a szerzőnek a műhöz és a valósághoz fűződő viszonya, a nézőpont, stb. A műfajok: Az irodalmi műalkotások csoportosítására szolgálnak. Segítségükkel a szépirodalmi szövegeket meghatározott jellemvonások, formai és tematikai szempontok, illetve terjedelmi, valamint funkcionális jegyek alapján különböző csoportokra …