Eredmény(ek) 56 mutatása
Földrajz érettségi

A Benelux-államok gazdasági jellemzői

 A II. világháború után, 1947-ben Belgium, Hollandia és Luxemburg megkötötte a Benelux-szerződést, amely 1948. január 1-től lépett életbe. Az országok 1951-ben az Európai Szén-és Acélközösség, 1957-ben pedig az Európai Gazdasági Közösség alapító tagjai lettek. Az 1958-as hágai szerződéssel létrejött a Benelux Gazdasági Unió, amely garantálta az áru, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabad …

Földrajz érettségi

Az Európai Unió kialakulása, létrejöttének okai, bővülése, intézményei

Az EU több történelemtételhez is kapcsolódik, ezért itt csak vázlatot adok. – Az integráció összekapcsolódást, összefonódást jelent, különféle szintjei vannak. Az integráció okai: A II. világháború után megváltozott a gazdasági és politikai helyzet, megnőtt az USA és a Szovjetunió fölénye, az európai vezetők felismerték: a kis területű nemzetállamok külön-külön képtelenek felvenni a versenyt. Létrejött a …

Földrajz érettségi

A magyar nehézipar (vaskohászat, acélipar, gépgyártás) helyzete

A nehézipar ma válságban lévő iparág, mert túltermelés van belőle. Vaskohászat, acélgyártás: A vas-és acélgyártás nyersanyaga a vasérc, továbbá feldolgozásához szén szükséges, Magyarországon azonban egyik sem található meg kellő mennyiségben. 1945 után gyors ütemű iparosítás kezdődött a már korábban is jelentős iparral bíró észak-magyarországi, illetve a még fejletlen, ám a budapesti felvevőpiachoz közel fekvő dunapentelei …

Földrajz érettségi

A főváros településszerkezete, agglomerációs körzete, központi szerepkörének bemutatása

A főváros településszerkezete, agglomerációs körzete, központi szerepkörének bemutatása Hazánk fővárosa a Budai-hegység és a Pesti-síkság találkozásánál, a Duna két partján fekszik. Az üledékes kőzetekből felépülő, rögökre darabolódott Budai-hegység törésvonalai mentén (budai termális vonal) hévízforrások fakadnak, ezekre települtek Budapest híres gyógyfürdői. A Pesti-síkság felszínét homokból és kavicsból álló üledék fedi. A feltöltő szakaszjellegű Duna hordalékából több …

Földrajz érettségi

Magyarország településhálózata, településtípusok, kiemelten a falvak és tanyák helyzete

A település olyan társadalmi, térbeli képződmény, amely az emberek lakó-és munkahelyéül szolgál. Hazánkban több, mint 3100 település van. A településhálózat az ország valamennyi települését magába foglaló együttműködő rendszer. A települések között egymásrautaltság, alá-fölé vagy mellérendeltségi viszony van. A közigazgatás a társadalmi szolgáltatások része. A magyar területi igazgatás egysége a megye. Hazánk 19 megyére és a …

Földrajz érettségi

Hazánk népessége, korfa-elemzés

A népesség számával, összetételével és ezek változásaival foglalkozó tudományág a demográfia. Hazánk lakossága 2005-ben még 10 millió fő volt, ez mára 10 millió alá csökkent, ez csökkenő jellegű. Az élveszületések száma 1950 és 1980 között magasabb volt, mint a halálozások száma, a természetes szaporulat jelentős volt. A II. világháború után a jobb életkörülmények miatt több …

Földrajz érettségi

A pénz világa, értékpapírok, pénzintézetek, tőkeáramlások

Napjainkban egyre fontosabb szerepet játszik a pénzügyi szektor, ezért beszélhetünk monetáris világgazdaságról. A pénzt a funkciói alapján jellemezhetjük: értékmérő, közvetítő, csereeszköz és a felhalmozás eszköze is. A pénz a történelem során jelentős változásokon ment át (árupénz -> nemesfémekből vert pénz -> papírpénz) Napjainkban fontos a készpénz (a bankjegyek és érmék együttese), de egyre fontosabb a …

Földrajz érettségi

A transznacionális vállalatok kialakulásának okai, a vállalati forma bemutatása

A transznacionális vállalat olyan nemzetközi cég. amely tevékenysége során átlépi az országhatárt, termékeit a világgazdaság egészében állítja elő, és a világpiacon értékesíti. Leányvállalatokat hoz létre. Létrejöttének okai: Szoros összefüggés van a globalizáció és a transznacionális vállalatok létrejötte között. Az 1970-es években bekövetkezett kőolaj-árrobbanás miatt fontossá vált a vállalatok méretének növelése. A több termék több bevételt …

Földrajz érettségi

A gazdasági élet mutatói, szerkezet, a piacgazdaság főbb jellemzői.

Mutatók: A gazdaság teljesítményének, az országok fejlettségének összehasonlítására többféle nemzetközi statisztikai mutatót használnak. A bruttó hazai termék (Gross Domestic Product, GDP) az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások összértéke. A bruttó nemzeti jövedelem (Gross National Income, GNI) az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások összértéke, amihez hozzáadódik …

Irodalom érettségi

A történeti színek eszméi Madách Tragédiájában

A mű rövid bemutatása Madách egyetlen remekműve, minden kor számára van érvényes mondanivalója filozófiai jelleg: nem csak nemzeti kérdések felvetése, hanem az egész emberiségre kiterjedő Műfaja: drámai költemény: „világdráma” „emberiség költemény” hőse maga az emberiség, melyet vagy egy konkrétan jellemzett ember vagy egy mitikus alak jelképez az emberiség nagy problémái filozófiai kérdéseket boncolgatnak: Mi az …