Eredmény(ek) 36 mutatása
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A szocializáció fogalma és színterei

  A társadalomban elfoglalt helyet és a hozzá tartozó társadalmi jellemzőket az egyén „örökli” és megtanulja; illetve örökli és megtanulja azoknak az eszközöknek a használatát, amelyekkel megtarthatja, illetve megváltoztathatja a társadalomi helyzetét. Ezt a társadalmi tanulást szocializációnak nevezzük.  A szocializáció az a folyamat, amelynek során az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Egészséges életmódra nevelés területei, megvalósítása

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése. Ennek keretében: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése,  a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése,  a gyermek egészségének védelme, baleset-megelőzés  a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása  egészséges környezet biztosítása  prevenció, korrekció (pl. gyógytorna)  Gondozás A gondozás két fő feladata: …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Az SNI tanulók oktatásának jogi feltételei, szabályozása

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a köznevelés kiemelt feladatának tekinti a sajátos nevelési igényű tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítését. A törvényi szabályozás a pozitív diszkrimináció alapján kezeli a sajátos nevelési igényű tanulókat.  Az SNI tanulókat, gyermekeket ellátó intézmények:„… az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Elméleti nevelés

A nevelés: A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított tanulói tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő hatások révén alakul a tanuló értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását. A nevelés célja és feladata: Feladata: fejlődés fejlesztés hatás tervezés irányítás tevékenység Célja: egyént életfeladatai megoldására képessé tegye …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Edukáció

Oktatás-nevelés speciális területe: edukáció → betegnevelés, páciensoktatás Edukátor: nevelő (pedagógus) Feladatai: segít a betegség megismerésében a betegség elfogadásában a betegséggel együttélés megértetésében, nem a betegségtudat erősítésében szorongás, félelem oldása, gyógyulás segítése az állapot tudatos kézben tartásához segítségnyújtás, saját sors tudatos alakítása segíteni az eligazodást az „információ-özönben”, kiszűrni a károsat A „jó” edukátor képességei: alkati adottság: …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Egészségnevelés

Az egészségnevelés célja, feladata Az egészségnevelés: tudatosan kialakított tanulási-tanítási folyamat, amely változatos módszerekkel bővíti, fejleszti az egészséggel kapcsolatos ismereteket, készségeket a lakosság körében az egyén és a környezetében élők egészségének javítása, megőrzése érdekében. Foglalkozik: a személyi higiéniával, az egészséges táplálkozással, a rendszeres testmozgással, a szabadidő aktív eltöltésével, a lelki egyensúly megőrzésével, a harmonikus párkapcsolattal, a …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Andragógiai alapismeretek

Andragógia: a felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésének, oktatásának, képzésének történetét, cél- és feladatrendszerét, folyamatának törvényszerűségeit és sajátosságait, intézményeit, módszer és eszközrendszerét kutató tudomány. A szakirodalomban az andragógia kifejezést a gyakorlati felnőtt nevelői munka megnevezésére is használják. A felnőttképzés speciális tanítási, oktatási módszereket igényel. Az élethosszig tartó tanulás kapcsán egyre nagyobb a számuk átképzésekben, ráképzésekben, …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Új módszerek a pedagógiában

A projektoktatás: Olyan célközpontú oktatási stratégia, mely egyrészt a sajátos célok elérését, a valós életet integráló és reprezentáló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot segítő, tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes tanulási környezetben valósítja meg; másrészt a stratégia eredményeként létrejött projekt további tanulási célok spirálisan fejlődő modelljét …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Személyiség

Személyiség fogalma (Gordon W: Allport szerint): a személyiség azoknak a pszichológiai rendszereknek a dinamikus struktúrája az egyénben, amelyek a környezethez való egyéni alkalmazkodást meghatározzák. Minden fejlődési periódusában van egy viszonylagos egysége. Az adott életkori periódusra érvényes személyiségstruktúrát aktuális személyiségnek nevezzük. A régebbi személyiségstruktúrák megőrződnek az aktuális személyiségben, hatásaival, következményeivel együtt, rejtett formában, inaktív állapotban. (Kudarcok …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Szerepek

Szerep, szerepelvárások és szerepkonfliktusok Szerepek: a társadalom által elvárt viselkedésminták összessége, a szocializációs folyamat során sajátítjuk el. Vannak szociális és társadalmi szerepek. Szerep sajátosságai: pozícióhoz kötött külső társas környezettől kapott el kell sajátítani több szerepnek kell megfelelni nem csak elvárásokkal jár, hanem esetleg jogokkal, juttatásokkal Szerepelsajátítás folyamata a szerepelvárásoknak megfelelően: felfedezés: nem egyformán viselkedünk különböző …