Eredmény(ek) 58 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

Az információs társadalom fogalma, kialakulása és főbb jellemzői az információs társadalom fogalma olyan korszak jelképes neve, amelyben a gazdaság, a társadalom és a kultúra alapvetően az információk gyártására, cseréjére és értékesítésére épül felváltja az ipari forradalmat követően létrejött modern társadalmat → információ-, kommunikáció- és tudásalapú társadalom a termelési rendszer alapja az információ és a tudás …

Társadalomismeret érettségi

Az információrobbanás egyéni és társadalmi következményei

Az információrobbanás kialakulása és fogalma az információrobbanás kialakulása — történelmi áttekintés a 15. század közepétől: könyvnyomtatás → az információ már nem egy szűk réteg privilégiuma → Guttenberg-galaxis → következményei pl. a humanizmus, a reformáció a 19. század közepétől: a sajtó fejlődése: nyomda, modern újság, hírközlés az infrastruktúra fejlődése: vasút, autó, telefon, távíró, rádió → az …

Társadalomismeret érettségi

A társadalmi igazságosság megvalósulása illetve sérülése a technológiai modernizáció időszakában

A társadalmi igazságosság fogalma és mérése a társadalmi igazságosság fogalma alapelv: esélyegyenlőség és szolidaritás → békés és egymást támogató együttélés nemi, életkori, faji, etnikai, vallási, kulturális vagy fogyatékosságból fakadó akadályok felszámolása az emberi jogok és méltóság tisztelete nem egyenlősítés — hanem a rosszabb helyzetű társadalmi csoportok életfeltételeinek, elfogadható életminőségének biztosítása ma összefügg a fenntartható fejlődéssel …

Társadalomismeret érettségi

A szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása

A szabadság történelmi változások a polgári társadalom előtt nem volt mai értelemben vett egyéni szabadság a liberalizmus eszméjével együtt alakultak ki az egyéni szabadságjogok egyéni szabadság sérülhetett — pl. jobbágyok helyzete, rabszolgatartás a liberalizmus és a polgári társadalom kialakulása az egyén lemond a szabadságáról → átruházza a hatalomra → így azok jobban biztosítva vannak, érvényesülnek—> …

Társadalomismeret érettségi

A technológiai fejlődés XXI. századi jellemzői és következményei

A technológiai fejlődés fogalma és történelmi áttekintése a technológia fogalma tudatosan irányított folyamat tudatos → ember nélkül csak természeti jelenség lenne irányított: egyéni és társadalmi célokat szolgál lényege az energia- és információközlés 3 oldal: anyagtechnológia információtechnológia strukturáló technológia → növekvő jelentőség → egyre összetettebb eljárások → magasabb szellemi hozzáadott értékű termékek —pl. gyártási folyamat a …

Társadalomismeret érettségi

A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jogvédelmének társadalmi szükségessége és a megvalósulás módja

A hátrányos helyzet fogalma, okai és jellemzői a hátrányos helyzet fogalma viszonyfogalom → relatív, hogy kihez, mihez képest van valaki hátrányban lehet jogi, pedagógia, munkaerőpiaci szempontból megközeleíteni a hátrányos helyzetű csoportok a foglalakoztatáson kívül rekedtek — pl. munkanélküliek, pályakezdők, nyugdíjasok a lakhatásukban veszéleztetettek — pl. szegények, nyugdíjasok a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek — pl. árvák, …

Társadalomismeret érettségi

A helyi társadalom összetevői, az egyesületek, kamarák, szakszervezetek céljai, feladatai

A helyi társasdalom fogalma, összetevői a helyi társadalom fogalma helyi társadalom = az államhatalomtól függetlenül szervezeődő, az állam és az egyén között elhelyezkedő társadalom az államhatalom önmagában nem lehet képes arra, hogy minden helyi problémát érzékeljen és orvosoljon → szükség van a civil társadalomra szükség van arra, hogy az államhatalmat irányító politikai csoportok esetleges önkényességével …

Társadalomismeret érettségi

A szegénység mutatói, jellemzői, egyéni és társadalmi következményei

A szegénység fogalma, kategóriái és mérése a szegénység fogalma Európa Tanács (1998): szegény az az egyén vagy család, aki nem rendelkezik elég forrással ahhoz, hogy olyan életfeltételekhez jussanak, olyan tevékenységekben és életfolyamatokban vegyenek részt, amelyek a társadalomban általánosan elfogadottak → ez nem csak az anyagi javak hiányára utal, hanem arra is, hogy a források hiánya …

Társadalomismeret érettségi

Magyarországon a földrajzi, társadalmi rétegződés okai, következményei, mutatói

Magyarország társadalmának térbeli (földrajzi) rétegződése a térbeli rétegződés okai, előzményei és következményei mai magyar társadalom = a rendszerváltás óta (1990-től) → a rendszerváltás átalakította a társadalom térbeli tagolódását → megváltoztak: a települések fejlődését/fejlesztését befolyásoló tényezők — pl. erőltetett iparosodás vége → kiürülnek → marginalizálódás az állami beavatkozások helyét átveszi a piac → előtérbe a gazdasági …

Társadalomismeret érettségi

A kisközösségek kultúrateremtő szerepe, illetve a közösségek zárt világának megítélése

A közösség fogalma közösség olyan egyének összessége, akik valamilyen cél érdekében együtt tesznek lépéseket közös pont, aqmihez a tagok egyaránt kötődnek a tagok tartják magukat egy értékrendhez hiearchia rivális közösség együttműködés földrajzi és szociológiai fogalom: egy adott, körülhatárolható területen élők csoportja csoportosítás keletkezés: természetes — pl. család mesterséges — pl. osztály, iskola, munkahely határolhatóság: inklúzív …